Emulze pro pilové pásy

ECOCOOL MK 3

Chladící mazací látka na bázi ropného oleje mísitelná s vodou, tvoří stabilní emulzi, která je odolná vůči napadení mikroorganizmy.

Obsah: 2,2´,2´´-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triethanol) (ES: 225-208-0). Bezpečnostní pokyny: Xi - dráždivý. R 36 Dráždí oči. R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. S 24 Zamezte styku s kůží. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S 60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad.

Varianty / balení produktu:

  • 20 l
  • 60 l
  • 205 l

PLANTO MIKRO 10-S

Nízkoviskózní chladící mazací látka na bázi modifikovaných rostlinných surovin, nemísitelná s vodou, pro široký rozsah použití.

Varianty / balení produktu:

  • 5 l

MICROCOOL 387 PLUS

 

Biostabilní semisyntetická chladící mazací kapalina bez obsahu aktivní síry a chlóru.

Nebezpečné látky: 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (ES: 203-961-6), diethanolamid, diethanolamin (ES: 203-868-0), sulfonic acids, petroleum, sodium salts (ES: 271-781-5), reakční produkt primárního alkanolaminu s obsahem bóru, 2-aminoethan-1-ol (ES: 205-483-3), alkylphosphat, 1,2-benzisothiazolin-3(2h)-on (ES: 220-120-9), 3-iodo-2-propynyle butylcarbamate (ES: 259-627-5). Bezpečnostní pokyny: Xi - dráždivý. R 36 Dráždí oči. R 43 Může vyvolat senzibilazaci při styku s kůží. S 24 Zamezte styku s kůží. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Varianty / balení produktu:

  • 5 kg
  • 61 kg
  • 208 kg